Co jsou limity?

Územní ekologické limity těžby byly vládou ČR vyhlášeny v roce 1991. Jedná se o hranice, za které nesmí postoupit těžba v severočeských dolech. Byly zřízeny především za účelem chránit zbylé podkrušnohorské obce před postupem těžby, které muselo v minulém století ustoupit 106 původních obcí včetně 650 let starého královského města Most. Vláda tak dala  obyvatelům těchto obcí  jistotu trvalé existence jejich domovů. Byla zrušena stavební omezení a mnoho obyvatel investovalo do rekonstrukcí či výstavby a rozvoje podnikání.

Limity také souvisejí s další rozvojem Litvínova, Lomu a Mariánských Radčic. Tyto obce by v případě prolomení limitů stály na okraji povrchových velkolomů odříznuté od okolní krajiny. Dopad by prolomení limitů mělo také na horské obce, jejichž dopravní spojení prochází Horním Jiřetínem, tedy obcí, která by byla v důsledků prolomení zničena. Dalším místem, které by podlehlo likvidaci, je areál Chemopetrol a.s., zaměstnavatel několika tisíců lidí.